Uznesenia z 11.zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.09.2023