Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.06.2023