Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.01.2023