Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady