Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku