Szerződések

Elsődleges fülek

Név Szerződő fél Az aláírás dátuma A közzététel dátuma
Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK,a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluva č. 1092/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu Nitriansky samosprávny kraj
Zmluva č. 417/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj
Dohoda o urovnaní MUDr. Beáta Selická
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2022 Ing. Štefan Csery
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o., Považská 51, Nové Zámky
Dodatok č. 1/2023 k dohode č. 22/17/054/361 ÚPSVaR Nové Zámky
Dodatok č. 6/2023 k Zmluve o dielo č.1-Andovce/2011 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2022 Helena Kissová
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2022 Prisko Czuczorová