Kötelező érvényű rendeletek

Elsődleges fülek

Szám Név Jóváhagyás dátuma A közzététel dátuma
03/2024 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2024 o parkovaní, odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich pohybe v katastrálnom území obce - N Á V R H
2/2024 Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2024 o podmienkach nájmu a prideľovania obecných nájomných bytov
1/2024 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
2/2024 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o podmienkach nájmu a prideľovania obecných nájomných bytov - N Á V R H
01/2024 všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
4/2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3/2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadni a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
5/2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Andovce
3/2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadni a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce - NÁVRH
4/2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 - NÁVRH
5/2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2022 - NÁVRH