Zásady hospodárenia s majetkom obce Andovce - NÁVRH