Szerződések

Elsődleges fülek

Név Zmluvná strana Dátum podpísania A közzététel dátuma
Kúpna zmluva Ing. Nagy Viktor
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo SHR Pavol Puss
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena Západoslovsenská distribučná, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb Brantner Nové Zámky s.r.o.
Zmluva o výpožičke Slovenská republika- ŠÚ SR
Kúpna zmluva Zoltán Onódy
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Szekeres
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o dielo Attila Kučera
Kúpna zmluva Lucia Kamenická
Kúpna zmluva Lucia Kamenická