Informácie pre voliča – Voľby do Európského parlamentu – 14.3.2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Andovce v súlade s § 79 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje
elektronickú adresu: starosta@andovce.sk

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, pre politickú stranu alebo koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
Podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 zo dňa 01.02.2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu je potrebné oznámenie doručiť v termíne do

1. apríla 2019 do 24,00 hod.

Odporúčame do predmetu správy uviesť: Voľby do Európskeho parlamentu 2019.

 

Vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Andovce v súlade s § 46 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ oznamuje voličom elektronické adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do Európskeho parlamentu
starosta@andovce.sk
nagyova.helena@andovce.sk

Podľa § 46 zákona môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať:

a/ údaje o voličovi – meno a priezvisko
• rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
• štátna príslušnosť
• názov obce, názov ulice, súpisné a orientačné číslo domu trvalého pobytu
b/ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

 

Ďalšie informácie v prílohe

Informácie pre voliča – Voľby do Európského parlamentu – 14.3.2019