Ohlásenie drobnej stavby

Oznámenie o výrube drevín

Virtuálna príprava na civilnú ochranu

Oznamovacia povinnosť – miestny poplatok za kom. odpady(príloha č.2)

Oznamovacia povinnosť – miestny poplatok za kom. odpady(príloha č.1)

Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o povolenie odberu podzemnej vody a povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov:

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Žiadosť o zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Oznámenie o zmene poradí mien

Oznámenie o určení druhého a tretieho mena

Oznámenie o určení druhého mena

Oznámenie o určení druhého mena

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode

Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev

Potvrdenie

Žiadosť o uzavretie manželstva

Zápis o úmrtí

Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine

Žiadosť o vydanie matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky

Žiadosť o nájomný byt

Návhr na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Žiadosť o vydanie stavebného povolania na vodnu stavbu

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO

Žiadosť o vydanie uzemného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce

Žiadosť o vyjadrenie k neexistencii objektu

Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zák.č. 364/2004 Z.z. vodách